Tagarchief: de generatie pluto in Steenbok

De generatie Pluto in Steenbok

Ken je de afbeelding van NASA van Pluto ? Op de dwergplaneet zie je de tekening van een hart. Menig astroloog duidt Pluto als een intense kracht die te maken heeft met angst. Dat Pluto verbonden is met het thema angst klopt, maar is slechts één kant van de medaille. Pluto kunnen we namelijk verbinden met zowel licht als met donker. Of anders gezegd: Pluto gaat over liefde en over angst.

Tussen 26 januari 2008 en 21 januari 2024 staat Pluto in het teken Steenbok. De mensen die in deze tijd worden geboren hebben dus in hun geboortehoroscoop Pluto in het teken Steenbok staan. Het betreft hier dus de jeugd.
Kort gezegd gaat Pluto over het komen tot de essentie. Alles wat niet tot de essentie behoort dient te worden afgebroken, zodat alleen de zuivere kern, de meest pure natuurlijke staat van het zijn overblijft. Dit afbraakproces is een daad van liefde met het doel te komen tot liefde.

De generatie met Pluto in het teken Steenbok draagt gezamenlijk het verlangen de essentie van het astrologische teken Steenbok uit te leven. Liefde te blazen in de Steenbok-kwaliteit zeg maar. Zij zijn in staat vorm te geven aan een standvastige,  gedegen, serieuze, gefundeerde, op oude wijsheid gestoelde, volwassen, opbouwende, goed georganiseerde wereld. Hoewel wij de Steenbokkwaliteit in de wereld kunnen herkennen in de manier waarop dingen zijn georganiseerd en hoe de wereld wordt bestuurd, toont het zich niet altijd in de meest pure en meest zuivere (hoogstaande) vorm. Zo zijn er bijvoorbeeld dictators, machthebbers, onderdrukkende systemen, enzovoorts die de liefde eerder verdrukken dan dat zij deze uitdrukken.

Hierboven schreef ik dat Pluto te maken heeft met liefde. Het ‘groepshart’ van de mensen met Pluto in Steenbok, wil graag uiting kunnen geven aan (maar ook kunnen putten uit) de waardes die horen bij het teken Steenbok. Zo dragen zij diep van binnen het verlangen naar kernwaardes van zoiets als een ondersteunende, betrouwbare, gewetensvolle en opbouwende samenleving (Pluto gaat over grootse collectief gedragen thema’s, die ons ook persoonlijk raken).  
Echter, wanneer de buitenwereld dit innerlijke volmaakte beeld van concrete, realistische gestructureerdheid niet bevestigd, ontstaat er onderhuids zomaar een verkramping in het energieveld. Wanneer een deel van de kernkwaliteit van liefde waar jij (veelal onbewust) voor wil staan, niet wordt erkend door de wereld waarin jij je bevindt dan ontstaat er zomaar een innerlijk gevoel van machteloosheid. De ‘hogere’ kwaliteit van de energie van Steenbok kan zich dan niet echt via jou als persoon verwerkelijken. Je kunt bijvoorbeeld het idee hebben dat anderen of de omstandigheden jou niet de ruimte geven om dit te verwerkelijken en het zelfs onderdrukken.
Deze generatie loopt daarom het risico om wegens het gebrek aan betrouwbare en solide besturing door volwassenen, adequaat leiderschap, professionele ondersteuning en het gevoel van systemische beperking en beklemming te verzanden in een gevoel van machteloosheid. Dit heeft gevolgen voor het gevoel van persoonlijke vrijheid (Pluto kan het gevoel geven dat je je onvrij voelt: machteloos en niet heel) op bijvoorbeeld het gebied van het verwezenlijken van je ambities (ook economische). Deze generatie kan bijvoorbeeld deze beklemdheid (het heersende tijdsbeeld ) opvatten als een persoonlijke aanval op hun eigen gevoel van verantwoordelijkheid, terwijl het allemaal niet persoonlijk is. Het is eerder een verschijnsel van de tijdsgeest en in die zin raakt het dus iedereen. Ongemerkt kunnen mensen dan besluiten om zich af te keren van hun hartsverlangen en zoiets als zelfverwerkelijking als onbereikbaar gaan ervaren. Ondertussen kan dan ook de frustratie en machteloosheid door de aderen gaan stromen. En in plaats van ondersteund worden in het verwezenlijken van hun ambities lopen deze mensen tegen problemen aan als: niet het idee hebben dat zij goed een maatschappelijk positie kunnen innemen, niet goed op de eigen daadkracht kunnen bouwen en goed vooruit kunnen komen. Toch kan de innerlijke bewijsdrang sterk zijn. Men zal zich niet zonder slag of stoot, door autoritaire machten uit het veld willen laten slaan. Echter wegens gebrek of onderdrukking van deze liefdeskracht (de hogere manifestatie van Steenbok energie) wordt het gemakkelijk een al dan niet innerlijk gevecht.
Hoe dit ‘spel’ gespeeld wordt hangt uiteindelijk af van de mate van bewustzijn: of je het doorhebt of niet. Of je zeg maar begrijpt wat er zich via jou gemanifesteerd wil worden in de maatschappij.

Mijn hoop voor de huidige generatie-crisis (iedere generatie heeft in meer of mindere mate overigens zijn eigen crisis te verwerken) is voor een deel gevestigd op de Pluto in Maagd generatie (de mensen die tussen globaal 19 augustus 1957 en 30 juli 1972 zijn geboren).  Zij zijn het die momenteel de volwassen leeftijd hebben bereikt en vooraanstaande posities innemen, waardoor ze iets in de melk te brokkelen kunnen hebben en aan de juiste knoppen kunnen draaien.
Anders dan de Pluto in Steenbok generatie verlangt deze groep naar een wereld waarin alles er geordend, overzichtelijk, zuiver en goed doordacht aan toe gaat. Zij verlangen naar zoiets als zorgvuldig handelen. Zij hebben bijvoorbeeld behoefte aan correctheid, aan nauwkeurigheid en dienstbare zorgzaamheid. Ze zijn geboren met zoiets als liefde voor details en een op het geweten gebaseerde onderscheidingsvermogen. Zij verlangen bewust of onbewust naar de afstemming van de maatschappij op de essentie van de Maagd-kwaliteit. Zo is bijvoorbeeld zoiets als het verwerken van informatie en het bewerken en onderhouden van de algehele gezondheid van het leven waar hun hart voor klopt, waar hun hart uit put, waar ze zeg maar voor leven.  Het verlangen om deze hogere waardes van een gezonde wereld tot uiting te brengen uit zich voor iedereen op een ander gebied. Dat is per persoon verschillend en afhankelijk van onder andere de astrologische huispositie. Echter het verlangen naar zuiverheid, toewijding en oprechtheid is wat mensen met Pluto in Maagd met elkaar verbindt. Hun hart volgt de stroom van het praktisch toepasbaar maken van goed uitvoerbare theorieën. Het maakt dat deze generatie verlangt naar scherpzinnigheid en het vermogen tot het zorgvuldig uiten van kritiek met het doel verbeteringen aan te brengen in ordeningen. Deze generatie belandt echter in een kramp wanneer ze in een wereld terecht komen die niet diezelfde perfectie, verfijning en finesse nastreeft en tot uitdrukking brengt waar zij behoefte aan hebben. Waar zij zelfs voor leven. Al gauw raken zij in verwarring wanneer zaken in kaders worden geplaatst, die niet binnen de kaders passen en zij kunnen in de valkuil stappen om harde kritiek, het gebrek aan nobelheid, nauwkeurigheid en het gemak waarmee men zaken vanuit onzuivere motieven in hokjes probeert te plaatsen, persoonlijk op te vatten.  Zij kunnen bekneld raken in een systeem dat niet resoneert. Uit overlevingsstrategie kan deze generatie vervolgens besluiten om zich af te wenden van hun kern, met het gevolg dat zij in hun hoofd kruipen en van daaruit alles verder gaan analyseren en bekritiseren.

Het is ieders opdracht om vanuit het hart te leven. Om vanuit het hart te spreken. Om ernaartoe terug te keren met je bewustzijn.

Mijn hoop is ook gevestigd op de Pluto in Weegschaal generatie (30 juli 1972 en 26 augustus 1984).  Bij hen leeft er diep van binnen het verlangen naar een vriendelijke, sympathieke, eerlijke, buigzame, vredelievende, communicatief vaardige en begripvolle wereld.  Het hart van deze tijdsgeest klopt vanuit de behoefte om pure vrede tot uiting te brengen. Er leeft een behoefte aan beschaving, schoonheid, stijl, smaak en goede omgangsnormen, vriendschappelijkheid en zachtheid. De behoefte aan smaakvolle en eerlijke onderhandelingen en goede samenwerking kan echter iets dwingends krijgen, wanneer blijkt dat de buitenwereld niet aan  dit ideaal voldoet. Dus wanneer het in de wereld vooral blijkt te draaien om zaken als strijd, ruzie, oneerlijkheid, gebrek aan samenwerking en onderling gedoe. Dit wakkert bij deze generatie een gevoel van verwarring aan. Men kan het gebrek aan vriendelijkheid ook persoonlijk opvatten, terwijl het geheel ook hier weer, niet persoonlijk dient te worden opgevat.  Het probleem is een intern probleem. Samenlevingen en culturen zijn helaas voor ons niet volmaakt en het leven laat zich voortdurend van twee kanten van de medaille zien. Alles is afhankelijk van de bril waardoor we kijken. Toch trekt de mens vaak uit nood de donkerte nog verder naar binnen, zonder in de gaten te hebben almaar verder weg te raken van het object van verlangen: in plaats van medestanders, creëert men daardoor mogelijk nog meer tegenstanders.
Aan deze generatie daarom de opdracht om het licht te laten vallen op vredelievende, harmonische verschijnselen. Maar om deze te kunnen zien, moet men wel eerst de weegschaalkwaliteit in zichzelf terug weten te vinden. Want dat wat wordt gezocht, kan in de buitenwereld niet worden gevonden wanneer het vredelievende, liefdevolle niet in eerste plaats wordt herkent als het ware Zelf.  Het is nu eenmaal zo dat wanneer het licht uit gaat, het lastig kijken is.

Wanneer we weglopen van het Zelf, zetten we automatisch ook Pluto in het donker. Dit fenomeen gaat gepaard met angst. En dat je vanaf dat moment overvallen wordt met angst (voor het niet gekend worden), is een logisch gevolg wanneer je het besluit neemt om je wakkere zelf te verlaten.  

Opmerkingen:

*Uiteraard zijn er ook de Pluto in Kreeft, Leeuw, Schorpioen en Boogschutter generaties, ook zij hebben een belangrijk aandeel in het wereldse gebeuren. Ik heb deze generaties zonder bijbedoelingen in dit verhaal buiten beschouwing gelaten en ervoor gekozen om naast de Steenbok generatie er 2 uit te lichten.
*Daarnaast geeft Pluto in de geboortehoroscoop ook een persoonlijk accent aan en is het belangrijk, wil je echt een goed beeld krijgen, om de hele horoscoop van iemand te duiden. Het bovenstaande verhaal spreekt dus eigenlijk in algemene termen en richt zich alleen op het astrologische teken dat voor een hele generatie hetzelfde is.