Een hoogontwikkelde beschaving

Een hoogontwikkelde beschaving is een beschaving waar het recht op keuzevrijheid het ultieme uitgangspunt is. Wanneer rechtvaardigheid ontbreekt en het onrecht zegeviert, is er geen vrijheid mogelijk. We kunnen pas kiezen volledig onzelfzuchtig te zijn als ieder zich voldoende gezien, gehoord, erkend en veilig voelt en dus de ervaring van maatschappelijk onrecht is weggenomen. Zolang er mensen worden gediscrimineerd, gekleineerd, achtergesteld en geschoffeerd, zal de pijn, wat door het zelfzuchtig handelen wordt veroorzaakt, levend worden gehouden. Het heeft ook geen zin onethisch handelen aan te pakken door het met onethische maatregelen te bestraffen. Door onrecht met onrecht te vergelden houden we het onrecht altijd in stand.
Hoe meer onethische maatregelen er worden genomen, hoe groter het gevoel van onrecht zal worden. Hoe groter het gevoel van onrecht, hoe minder keuzevrijheid. Hoe minder keuzevrijheid hoe onontwikkelder de beschaving. Alleen hoogontwikkelde bestuurders lossen dit onrecht op, door hun verantwoordelijkheid te nemen. Verantwoordelijkheid voor hun eigen pijn en de controle over de ander los te laten.

Rutte heeft Ixion conjunct Mars staan in zijn horoscoop. Dit geeft stof tot nadenken, Vragen die we bij Ixion kunnen stellen zijn: Durf je je zwakkere kanten onder ogen te komen?  Durf je eerlijk en zuiver naar jezelf te kijken en zien wat er anders kan? Wat mag je ontwikkelen, wat heb je te leren? Waarvan ben je afhankelijk? Voel jij je meer dan een ander? Doe jij onder voor een ander? Vertrouw je voldoende op je eigen kracht of maak je je afhankelijk van iets of iemand anders?

Mars is een van de goden uit de Romeinse mythologie (de Grieken noemde hem Ares). Hij is de god van de oorlog en personificatie van de krijgslust. Volgens de klassieke schrijvers, was hij een heldhaftige oorlogsgod die op het slagveld chaos veroorzaakte. Hij was beslist geen modelkrijger en strateeg en bekommerde zich niet om recht of onrecht. De goden konden zich niet helemaal vinden in het gedrag van deze god. Zij hadden geen hoge pet van hem op wegens zijn bezigheden op het slagveld.
Astrologisch staat Mars voor dat deel in onze persoonlijkheid die in staat is om voor zichzelf op te komen. Assertief optreden en de drang om te veroveren. De ruwe Mars energie staat voor de onbedwingbare drang tot vertoon van kracht. Strijdlustig, dadendrang, vurig, ondernemingslust, streven naar onafhankelijkheid, rivaliserend, de wil om te winnen (het spel te spelen) enzovoorts. Mars zegt als het ware ‘ik wil’ en gaat over tot actie. Mars staat voor willen en direct doen. We kunnen Mars plaatsen bij Yang. Hij staat immers voor het uitbreken, uit de samenhang treden (waar Venus juist naartoe wil). Hij splitst zich af (veroorzaakt dus splijting en scheiding). Het krachtige instinct om een beweging (weg van de eenheid) te maken, resulteert maar al te gauw in strijd en confrontatie. Dat wat bijeengehouden wil blijven, wil naar buiten treden (de ‘kudde’ verlaten) en de wereld veroveren. Het verwijt dat Mars naar zijn hoofd geslingerd krijgt is zijn tactloosheid, brutaliteit, intolerantie en egoïstisch optreden.

Iedereen heeft een Marsdeel in zijn persoonlijkheid. Dus ook Rutte. Zijn Mars staat dus naast de Plutoïde Ixion, in het teken Schorpioen in het derde huis. De Plutoïden wijzen kort door de bocht op (verborgen) kwetsbaarheden of pijnplekken in ons energieveld. In het geval van Ixion worden wij gewezen op de innerlijke angst om niet voor vol aangezien te worden. Ixion hangt de held uit vanuit de ambitie zijn volledigheid te bevestigen, maar zal moeten leren dat een ware held zich enkel kan laten leiden door rechtvaardig handelen. Ruttes Yang energie lijkt ondermijnd te worden blijkt uit de stand van Ixion. Dit maakt hem afhankelijk van sterke invloeden buiten hemzelf en ook het risico van het wegwuiven van de eigen verantwoordelijkheid.
Zijn Mars wordt als het ware aangestuurd door de behoefte aan zeggenschap met betrekking tot het uitdragen van zijn gedachtes en zijn mening (schorpioen in derde huis). Mars in schorpioen kan vastberaden, ondoorgrondelijk en vasthoudend zijn. Tot het obsessieve af zelfs. Rutte is bijvoorbeeld in staat om zich helemaal in een gedachte of idee vast te bijten en tot in de details uit te werken en aan de ‘man te brengen’ (derde huis). Met Mercurius in Vissen, conjunct Venus in het zevende huis, hoeft dit overigens niet eens zijn eigen idee te zijn.

De Noordknoop in het 9e huis in zijn horoscoop wijst daarbij op de uitnodiging om concreet met een gedegen onderbouwende visie te komen. Echter is het wel belangrijk dat hij open, spontaan en flexibel blijft kijken naar de informatie en de visie die hij aanhangt. Overtuigingen zijn soms ook alleen maar oppervlakkige bedenksels die door het brein worden geproduceerd (of gereproduceerd). We moeten niet alles geloven wat is bedacht of wat ons wordt voorgeschoteld, de werkelijkheid kan anders uitwerken. We kunnen onze waarheid ook overnemen van anderen. Wat is jouw waarheid? Dat is kort door de bocht gezegd wat iemand met de Noordknoop in het 9e huis heeft uit te zoeken. Het besef dat kennis ook een ballast kan worden wanneer je te veel in je eigen referentiekader komt vast te zitten, is hier de les. Om de stap van geloof, naar weten te kunnen maken moet Rutte op onderzoek uit en vooral veel kennis tot zich nemen. Informatie verzamelen en deze toetsen aan de praktijk. Deze praktijk moet echter ruim worden opgevat, hij moet voorbij de grenzen van zijn eigen leefwereld kunnen kijken om tot verrassende ontdekkingen te kunnen komen. De wereld is groot en houdt nu eenmaal niet op bij de denkwereld van de eigen directe omgeving.
Daarbij met Pluto in het 1e huis in de horoscoop van Rutte, kan de innerlijke behoefte om zichzelf te manifesteren en de eigen zin te volgen ook ten koste gaan van de liefde in de hogere zin van het woord. Vooral wanneer hij met oogkleppen op zichzelf profileert.

Nu weer even terug naar Ixion. Bij Ixion leeft dus de behoefte om de wereld te laten zien dat je niet zwak bent, maar sterk. Iedere keer wanneer we zien dat we niet die erkenning krijgen waar we naar verlangen, kunnen we nog meer ons best gaan doen, nog meer proberen om te bewijzen dat we niet zwak zijn. Ixion als archetype vertegenwoordigt het kleine ego dat zonder blikken of blozen uit is op controle. Wil Rutte echter daadwerkelijk op hoog niveau de held uithangen, zal hij echter het innerlijk vuur in zichzelf moeten aanboren. Of zoals ik hierboven schreef: alleen hoogontwikkelde bestuurders lossen onrecht op, door hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Verantwoordelijkheid voor hun eigen pijn en de controle over de ander los te laten. Een hoogontwikkelde beschaving is een beschaving waar vrijheid het ultieme uitgangspunt is. Wanneer de rechtvaardigheid in de eigen bestuurskwaliteiten ontbreekt, wanneer je afhankelijk bent van de overtuigingen van anderen, wanneer het je ontbreekt aan compassie, is het leven in vrijheid (hoogontwikkelde beschaving) niet mogelijk.