Astrologie

Precies zoals schapen ronddolen in de wei, zo dolen de sterren als een kudde lichtjes door het nachtelijk hemelgewelf. De mensen die in het verre verleden veelal op aarde een rondtrekkend bestaan hadden, spiegelden zich met hun vee aan de beweging van de sterren. Zij hadden opgemerkt dat er echter een aantal lichtjes zich niet conformeerde aan het bewegingspatroon en ritme van de groep. Deze lichtjes liepen, zeg maar niet netjes en keurig met de kudde mee, maar bewandelden hun eigen weg. Om deze reden werden deze eigenzinnige sterren, dan ook wel dwaalsterren genoemd. Planeet betekent dan ook niets anders dan zwerver of dwaler.

Al ver in de geschiedenis van de mensheid beschouwden de mensen de sterrenhemel als een plek waar men informatie met betrekking tot levensvragen vandaan kon halen. Onze voorouders geloofden dat hun natuurlijke omgeving bezield en vol leven was. En net zoals wij ons in de wereld met behulp van woord en gebaar kunnen uitdrukken, zo dacht men dat ook de natuur in contact kon treden met zijn omgeving. Zo werd er geluisterd naar de wind. Zo werd het gedrag van de regen geobserveerd, de bliksem en onweer, aardbevingen, overstromingen enzovoorts. En zoals er met alle verschijnselen uit de natuur in contact kon worden getreden, communiceerde men dus ook met de zon, de maan, de sterren en planeten.
Onze verre voorouders zagen zich omringd met de levende wezens van de natuur. En behalve de zichtbare bewegingen van dieren, planten en mensen beschouwden zij ook het water, de stenen, de wind en de bergen als bezielde wezens. En al deze natuurlijke wezens kregen in de verhalen een eigen plaats en identiteit.

Van oudsher wordt kennis verpakt in verhalen en onderling uitgewisseld. Eerst gebeurde dat mondeling, later via het schrift. Je zou kunnen zeggen dat de energie van de ervaring, ligt opgeslagen in de mythische verhalen. Zij zijn de dragers van energetische boodschappen.
In de oude mythologieën van verschillende bevolkingsgroepen ligt dan ook veel wijsheid besloten. Wijsheid waar de meeste mensen in onze maatschappij, zich veelal niet (meer) mee bezighouden.
De astrologie is verweven met deze mythische kennis. Zo is iedere planeet via zijn naamgeving verbonden met mythische verhalen en een mythisch wezen. Iedere planeet brengt zijn eigen boodschap of informatie met zich mee.
In culturen waarbij het mythische is verweven met de dagelijkse praktijk, zijn de mensen meer dan in onze westerse cultuur, gericht op de natuur. En vanuit deze ontvankelijke manier van waarnemen, ontstond de astrologie.
De astrologie gaat uit van het principe dat alles met elkaar in verbinding staat. Alles wat er om ons heen is, bestaat uit energie. Zowel de zichtbare als de onzichtbare werkelijkheid. En binnen de grote energetische eenheid, onderscheiden zich verschillende energievelden die allen met elkaar in verbinding staan en elkaar beïnvloeden.

 

Praktijk voor astrologie

error: Content is protected !!